Uitvaartverzekeringen FAQ

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen. Mocht uw vraag niet voorkomen in deze lijst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wat is het verschil tussen een natura-uitvaartverzekering en een uitvaartverzekering die geld uitkeert?

Bij een natura-uitvaartverzekering verzekert u een aantal diensten en producten, zoals het werk van de uitvaartverzorger, de kist, het rouwdrukwerk en de auto’s. Deze diensten en producten worden bij uw overlijden geleverd, ongeacht de kosten op dat ogenblik. Bij een uitvaartverzekering in geld verzekert u een geldbedrag, dat na uw overlijden aan de begunstigden wordt uitgekeerd. Van dat geld kunnen zij dan de uitvaart betalen. </ p>

Op wie worden de kosten van de uitvaart verhaald?

De kosten van de uitvaart zijn schulden van de nalatenschap. Ze komen dus voor rekening van de erfgenamen. Wie de erfgenamen zijn, is vastgesteld in een testament of door de wet. Een notaris kan onderzoek doen naar de wettige erfgenamen als hij opdracht krijgt om een verklaring van erfrecht op te stellen. Om te weten te komen of de overledene een testament heeft opgemaakt, kunt u een aanvraag doen bij het Centraal Testamenten Register. In dit register staan alle namen van mensen die een testament hebben opgemaakt.

Wat kost meer geld, een crematie of een begrafenis?

Over het algemeen is cremeren niet duurder dan begraven. Het prijsverschil tussen begraven en cremeren zit vooral in de grafkosten. Deze verschillen sterk per gemeente. De kosten van een crematie bestaan uit het basistarief en de gewenste aanvullende dienstverlening. Vaak gelden er toeslagen voor langer gebruik van de aula en de ontvangkamer. De uitvaartverzorger reserveert in overleg met u de benodigde tijd. Ook kan deze u informeren over de lokale mogelijkheden met betrekking tot verstrooiing van de stoffelijke resten of het bijzetten van de urn in het columbarium van het crematorium of bij u thuis. Ook voor een crematie geldt dat de hoogte van de uitvaartkosten sterk afhankelijk is van uw persoonlijke wensen.  </ p>

Tot welke leeftijd kan ik mij voor de kosten van een uitvaart verzekeren?

Ondanks dat veel uitvaartverzekeringen een eindleeftijd hanteren, is het altijd mogelijk om een regeling te treffen voor de bekostiging van uw uitvaart. De maximale leeftijd om nog een verzekering af te sluiten is tot 75 jaar. Is dat niet het geval, dan kunt u altijd kiezen voor storting van een bedrag ineens in een depositofonds. Over het geld in dit fonds krijgt u een aantrekkelijke rente.Na uw overlijden kan het geld worden gebruikt om uw uitvaart te betalen. In sommige gevallen zijn stortingen in een depositofonds fiscaal aftrekbaar.  </ p>

Wat zijn de kosten van een uitvaart?

De kosten van een uitvaart zijn sterk afhankelijk van uw persoonlijke wensen en de uitvoering daarvan. Kiest u voor een begrafenis of crematie? Biedt u de aanwezigen na afloop van de plechtigheid iets aan? Allemaal vragen die moeten worden beantwoord om de kosten te kunnen bepalen. Bovendien lopen de graf- of crematiekosten per gemeente enorm uiteen. Gebruik de uitvaartkostenmeter om zelf te berekenen wat een uitvaart kost die is uitgevoerd volgens uw persoonlijke wensen. Een ‘standaard’ uitvaart kost al snel rond de € 4.000, maar met extra persoonlijke wensen is dit al snel € 6.500. Bij zowel een begrafenis als een crematie heeft u onder andere te maken met de aanschaf van een kist, een rouwauto, rouwdienst, volgauto’s, rouwdrukwerk, advertentie, bloemen etc. Bij een begrafenis moet u rekening houden met de grafrechten en de kosten die daar bij horen (aankoop of huur van het eigen graf). Deze kosten kunnen vele duizenden euro’s bedragen en verschillen sterk per gemeente. Specifieke informatie hierover kunt u bij Ardanta opvragen. Daarnaast zijn er de kosten voor een grafmonument en het onderhoud van het graf. Bij een crematie heeft u naast de ‘standaard’ diensten te maken met crematiekosten en het eventuele bijzetten in een urnengalerij. Over het algemeen liggen de crematiekosten lager dan de grafkosten. </ p>

Wat is een algemeen graf?

Dat is een graf waar meerdere personen worden begraven. Deze personen hebben vaak geen band met elkaar. Dit soort graven zijn veelal te vinden op begraafplaatsen in de grotere steden. Daar is vaak een tekort aan (goedkope) grond. </ p>

Wat is een eigen graf?

Een eigen graf mag u delen met meerdere familieleden of andere dierbaren. U huurt of koopt het graf voor een periode van minimaal twintig jaar. Op verzoek van de nabestaanden kan deze termijn – in de meeste gevallen – tegen betaling worden verlengd. Een graf met eeuwigdurend recht is in Nederland nauwelijks nog mogelijk. Op een eigen graf kunt u een grafmonument naar keuze plaatsen. Voorwaarde is wel dat de uitvoering daarvan strookt met de regels van de begraafplaats. De kosten van een eigen graf lopen uiteen van enkele honderden tot vele duizenden euro’s. In de afgelopen jaren stegen deze kosten met meer dan acht procent per jaar.  </ p>

Wat zijn grafrechten?

De mogelijkheden voor de uitgifte van een graf verschillen per gemeente. Meestal is het zo dat u voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld twintig jaar) een graf ‘huurt’, waarna u kunt besluiten of u de huur voor tien jaar wilt verlengen. Wilt u meer weten? Neem dan even contact op met de begraafplaats. Vaak staan deze gegevens ook op de site van uw gemeente.  </ p>

Mag ik elk monument op mijn graf zetten?

De mogelijkheden om eigen grafstenen te plaatsen op een algemeen graf zijn beperkt. Bij een eigen graf zijn er meer mogelijkheden, die echter per begraafplaats verschillen. Elke gemeente heeft een verordening waarin eisen staan over onder andere het materiaal en de maximale afmetingen van een monument. Deze verordening kunt u gratis bij de gemeente opvragen. Bij een plaatselijke steenhouwerij kunt u voorbeelden zien van verschillende vormen, materialen en teksten. Een grafmonument kost al snel enkele duizenden euro’s. </ p>

Wat betekent het als een graf wordt geruimd?

Een graf wordt gehuurd voor een bepaalde tijd. Na deze termijn maakt de beheerder van de begraafplaats de ruimte vrij, zodat het graf opnieuw kan worden gebruikt. Het ruimen van een algemeen graf wordt van tevoren bekendgemaakt in de omgeving van het graf. Bij een eigen graf krijgen de rechthebbenden bericht. Zij hebben dan de keuze om de termijn, tegen betaling, te laten verlengen of om het graf te laten ruimen. Bij ruiming worden de stoffelijke resten herbegraven op een anonieme plek op de begraafplaats. </ p>

Kan ik buiten mijn woonplaats begraven worden?

U kunt zich laten begraven in een andere plaats dan uw woonplaats. Hier zijn echter wel extra kosten aan verbonden. Deze worden vaak door een verzekering niet vergoed, daar deze de kosten van begraven vergoed in de laatste woonplaats.  </ p>

Welke bestemming kan ik aan de as geven?

U kunt de as bewaren of verstrooien. Als u kiest voor bewaren, dan kunnen de asresten in een sierurn in het columbarium van het crematorium worden bijgezet. Een andere mogelijkheid is om de urn in een klein graf te plaatsen op een begraafplaats. U mag de urn echter ook mee naar huis nemen en daar bewaren. Als u kiest voor het verstrooien van de as, dan kunt u dit (laten) doen op een speciaal daarvoor bestemd veld bij het crematorium. Er zijn ook speciale boottochten en vluchten voor het verstrooien van de as. Een andere mogelijkheid is een gedeelte van de as te bewaren in speciaal daarvoor ontworpen sieraden. </ p>

Mogen sieraden tijdens de crematie om blijven?

U mag zelf kiezen wat er met de sieraden gebeurt. Wellicht wilt u ze bewaren, als herinnering aan de overledene. Als de overledene de sieraden om houdt, gaan ze mee de crematieoven in. De edelmetaal resten die overblijven na de crematie worden verzameld en verkocht. De opbrengst, jaarlijks een groot bedrag, gaat naar een aantal goede doelen. Alle crematoria in Nederland doen hieraan mee.  </ p>

Dient u direct te beslissen wat er met de as gebeurd?

Dat hoeft u niet meteen te beslissen. Volgens de wet moet de as minimaal een maand in het crematorium blijven. Het crematorium bewaart de as in een askoker in de algemene nis. Deze ruimte is niet voor het publiek toegankelijk. Door deze wettelijke regel hebt u voldoende tijd om een goede keuze te maken. Na een maand kunt u over de as beschikken en er een bestemming aan geven. </ p>

Kunnen zieke of gehandicapte mensen zich ook verzekeren voor een uitvaart?

Dat verschilt per persoon. De medisch adviseur bekijkt iedere aanvraag met een medisch verhaal zorgvuldig. Wanneer de medisch adviseur vindt dat er sprake is van een (sterk) verhoogd risico op eerder overlijden, dan zijn er drie mogelijkheden: 1. De aanvraag wordt geaccepteerd tegen een verhoogde premie. 2. De aanvraag wordt geaccepteerd met carenzjaren. Dit betekent dat er een proefperiode wordt opgemaakt, waar bij overlijden binnen deze periode de betaalde premies worden uitgekeerd, en bij overlijden na deze periode het verzekerde kapitaal wordt uitgekeerd. 3. De aanvraag wordt niet geaccepteerd. In het laatste geval is het wel mogelijk om een deposito-storting te doen.  </ p>

Wat moet er gebeuren als iemand komt te overlijden?

In eerste instantie belt u de huisarts. U kunt ieder moment contact opnemen met de huisarts. De huisarts komt zo snel mogelijk om de dood vast te stellen en maakt dan een officiële verklaring van het overlijden. Deze verklaring heeft u nodig om aangifte van overlijden te doen bij de burgerlijke stand. Vervolgens kunt u de naaste familie op de hoogte stellen. Nadat u dit heeft gedaan, belt u een uitvaartverzorger. De meeste uitvaartverzekeringen geven een meldingsnummer aan op de polis. </ p>

Wat moet er allemaal geregeld worden nadat iemand is overleden?

Een overlijden brengt veel papierwerk met zich mee, iets waarop veel mensen niet zijn voorbereid. U moet bijvoorbeeld allerlei zakelijke beslissingen nemen, dwars door alle gevoelens heen. Want na een overlijden kan er veel veranderen in bijvoorbeeld uw bankzaken, verzekeringen en uitkeringen. Nabestaanden ontvangen van de uitvaartverzorger de handleiding “Gids na een overlijden” van de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding. </ p>

Mag ik de overledene zelf de laatste verzorging geven?

U mag de overledene zelf, of samen met de uitvaartverzorger, wassen en kleden. Met een aantal andere handelingen heet dit de laatste verzorging. U kunt er ook bij aanwezig zijn en alleen maar toekijken. Het zelf verzorgen van de overledene kan u steun bieden in het rouwverwerkingsproces. In bepaalde culturen is het heel gebruikelijk dat nabestaanden de overledene zelf de laatste verzorging geven.  </ p>

Wat doet een uitvaartverzorger precies?

Een uitvaartverzorger regelt en verzorgt de complete uitvaart en adviseert de nabestaanden bij de vele beslissingen die zij in een relatief korte periode moeten nemen. De uitvaartverzorger vormt samen met de overige medewerkers van het uitvaartcentrum een team. Zij zorgen ervoor dat een uitvaart vlekkeloos verloopt, volgens de wensen van de overledene en de nabestaanden.  </ p>

Wat is de wet op de lijkbezorging?

Deze wet regelt dat iedereen zelf kan bepalen wat er na zijn overlijden met het lichaam moet gebeuren. De wet beperkt zich tot procedures rond begraven en cremeren en spreekt zich niet uit over de manier waarop de uitvaart verder wordt vormgegeven. Wel is als uitgangspunt geformuleerd, dat de wensen van de overledene maatgevend zijn voor de uitvoering van de uitvaart. </ p>

Wat is een overlijdensakte?

Van het overlijden moet binnen 5 dagen aangifte worden gedaan bij de Burgerlijke Stand in de gemeente van overlijden. De aangifte kan gedaan worden door de uitvaartverzorger of iemand die ‘kennis heeft van het overlijden’ (bijvoorbeeld een familielid). De ‘Verklaring van overlijden’ – die de (huis)arts heeft afgegeven – dient hierbij overlegd te worden. De gemeente geeft een akte van overlijden af en een schriftelijke toestemming voor het cremeren of begraven van de overledene. Het is wel belangrijk om te weten dat volgens de wet een crematie of begrafenis niet binnen 36 uur mag en uiterlijk op de vijfde dag na die van het overlijden moet plaatsvinden. Wilt u daarvan afwijken, dan kan dat alleen als daarvoor ontheffing is verleend.  </ p>

Is een uitvaart in het weekend ook mogelijk?

Begrafenissen en crematies kunnen tegenwoordig ook op zaterdag plaatsvinden. Op zondag zijn slechts bij een klein aantal begraafplaatsen begrafenissen mogelijk.Crematies zijn op zondag niet mogelijk. De uitvaart moet binnen vijf dagen na het overlijden plaatsvinden. Met een vergunning van de burgemeester is uitstel mogelijk.  </ p>

Wat als u in het buitenland komt te overlijden?

Wanneer iemand in het buitenland overlijdt, moet dit zo snel mogelijk bij de alarmcentrale van de reisverzekering worden gemeld. De alarmcentrale zorgt voor de formaliteiten, licht eventueel nabestaanden in en zorgt voor het vervoer naar Nederland. De meeste reis- en ziektekostenverzekeringen vergoeden repatriëring naar Nederland. De overledene moet worden vervoerd in een luchtdichte zinken of loden kist. Het is mogelijk de uitvaart in het land van overlijden plaats te laten vinden; de reisverzekering dekt die kosten echter meestal niet. Er mag in Nederland niet in een zinken of loden kist begraven of gecremeerd worden. In Nederland dient daarom een andere kist gekozen te worden. Indien u in het buitenland kosten maakt, dient u de nota’s te bewaren voor eventuele verzekeringen. </ p>

Wat als ik mijn lichaam ter beschikking aan de wetenschap wil stellen?

De wens om uw lichaam ter beschikking te stellen aan de medische wetenschap dient u om te beginnen vast te leggen in een testament. Dat kunt u doen via de huisarts. Belangrijk is dat er vooraf een afspraak is gemaakt met een wetenschappelijk instituut dat uw lichaam eventueel wil hebben. Er vindt in dat geval dus geen begrafenis of crematie plaats. Er kan natuurlijk wel een afscheidsdienst worden gehouden. Het kan gebeuren dat er op het moment van overlijden geen behoefte is aan een lichaam. In dat geval wordt uw lichaam alsnog begraven of gecremeerd. </ p>

Kan ik met een donorcodicil wel worden opgebaard?

De medicus verwijdert de betreffende organen op zo’n manier dat aan de buitenkant van het lichaam niets te zien is. Daardoor kunnen ook overledenen met een donorcodicil na de medische ingreep gewoon worden opgebaard en op de gebruikelijke wijze worden begraven of gecremeerd. De uitvaart van iemand met een donorcodicil wijkt dus niet af van andere uitvaarten.</ p>

Kan ik mijn uitvaart zelf regelen?

In de praktijk blijkt maar al te vaak dat nabestaanden niet weten of de overledene een begrafenis of een crematie had gewild. En dat is dan vaak niet de enige vraag die op zo’n moment pas naar boven komt. Wat dat betreft is het verstandig om uw uitvaart zelf te regelen. Er zijn maatschappijen waarin u uw persoonlijke wensen betreffende uw uitvaart exact kunt aangeven en vastleggen. Als u overlijdt, kunnen uw nabestaanden en de uitvaartverzorger onmiddellijk over de betreffende gegevens beschikken. </ p>

Zijn er alternatieven voor de zwarte rouwauto?

Rouw- en volgauto’s zijn in meerdere kleuren beschikbaar. Bijvoorbeeld in het wit, grijs en donkerrood. Tegenwoordig is er ook een uitvaartbus. In deze bus is ruimte voor de kist en de nabestaanden. U heeft dan geen volgauto’s nodig. Alternatieven voor een rouwauto zijn bijvoorbeeld een boot, motor met zijspan en fiets met aanhanger.  </ p>

Moet een kist altijd van hout zijn, of zijn er alternatieven?

Naast de traditionele eikenhouten kisten zijn er kisten van populieren- en ayoushout. Tegenwoordig worden er ook kisten gemaakt van houten plaatmateriaal, zowel met als zonder fineerlaag. Een alternatief voor een houten kist is een kist die is gevlochten van riet. </ p>

Is een kist eigenlijk verplicht?

Begraven of cremeren in een kist is niet noodzakelijk. U kunt ook kiezen voor stoffen waden. In verband met het milieu zijn uitsluitend waden van natuurlijke grondstoffen toegestaan. Als u iemand wilt begraven of cremeren zonder kist, dan stellen begraafplaatsen en crematoria wel eisen. Zo moet de overledene op een draagplank liggen en worden ingewikkeld of afgedekt. Sommige draagplanken hebben een bijpassend deksel. </ p>

Kan mijn uitvaart volgens de traditie van mijn religie uitgevoerd worden?

Deze mogelijkheid is er ook. Wij bieden verschillende multiculturele uitvaartverzekeringen aan. Deze bestaan uit een natura-uitvaartverzekering met een aanvullende uitvaartverzekering in geld, om de extra kosten op te vangen. Tevens is er de mogelijkheid om een multiculturele uitvaartverzekering af te sluiten voor een begrafenis in het buitenland. </ p>

Mogen wij zelf de kist dragen?

Het dragen van de kist kan een belangrijk onderdeel zijn bij de verwerking van het verlies. Niet alleen kinderen, maar ook naasten mogen de kist dragen.Het is vaak ook mogelijk om de kist op een rijdende baar te plaatsen en lopend te begeleiden. De fysieke inspanning is dan minder groot en u hoeft niet bang te zijn dat het te zwaar wordt. Er is altijd een uitvaartverzorger die de dragers begeleidt.  </ p>

Wat gebeurd er met de bloemen na afloop van de begrafenis of crematie?

U bepaalt zelf wat er na afloop van de uitvaartplechtigheid gebeurt met de bloemen. U kunt ze bijvoorbeeld mee naar huis nemen. Na een begrafenis kunt u de bloemen ook op het graf laten liggen, totdat ze zijn uitgebloeid. Veel crematoria hebben op het terrein een speciale plaats waar de bloemen worden neergelegd. Na verloop van tijd worden de bloemen door het crematorium opgeruimd.  </ p>

Kan ik in het buitenland begraven worden?

Deze mogelijkheid is er. Dit kan bij verschillende maatschappijen verzorgd worden met een combinatie van natura-uitvaartverzekering en een uitvaartverzekering in geld. U verzekert zich dan voor de verzorging van de uitvaart tot aan Schiphol, waarna u het uitgekeerde kapitaal kunt gebruiken voor de uitvaartkosten in het buitenland. Voor een duidelijke opgaaf van de kosten adviseren wij u contact op te nemen met familie of bekenden in het desbetreffende land. </ p>

Kan mijn uitvaart volgens de traditie van mijn religie uitgevoerd worden?

Deze mogelijkheid is er ook. Wij bieden verschillende multiculturele uitvaartverzekeringen aan. Deze bestaan uit een natura-uitvaartverzekering met een aanvullende uitvaartverzekering in geld, om de extra kosten op te vangen. Tevens is er de mogelijkheid om een multiculturele uitvaartverzekering af te sluiten voor een begrafenis in het buitenland. </ p>

Bestaat er speciale uitvaartmuziek?

Muziek is tijdens en rond een uitvaart zeer belangrijk. Muziek geeft bijvoorbeeld een persoonlijke tint aan de uitvaart en kan uiteenlopende indrukken achterlaten. Veel uitvaartverzorgers worden steeds vaker geconfronteerd met de vraag naar muziek die goed aansluit bij de gevoelens van nabestaanden, en hebben deze muziek dan ook. </ p>

Is live-muziek tijdens een uitvaart toegestaan?

Live muziek is bijna overal toegestaan en kan zeer sfeervol zijn.De mogelijkheden zijn eindeloos: een koortje dat ‘Ave Maria’ zingt in een kerk, een plaatselijke band die optreedt bij het afscheid van een van hun fans… Het is zelfs mogelijk om speciaal voor of over de overledene een nummer te laten schrijven. Uiteraard kunt u ook kiezen voor muziek van een cd of bandje. Er zijn genoeg mogelijkheden om de uitvaart muzikaal in te vullen zoals u dat wenst. </ p>

Bieden uitvaartverzekeringen belastingvoordeel?

De afgelopen jaren is de belastingwetgeving regelmatig veranderd. Uitvaartvoorzieningen horen bij de weinige financiële producten die nog belastingvoordeel kunnen opleveren. Premies voor uitvaartverzekeringen die de vorm hebben van een koopsom, zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Ook een storting in een depositofonds kan fiscaal gunstig zijn. </ p>